Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ

Podmínky užití obchodní společnosti Delivery Hero Czech Republic s.r.o., IČO: 24254398 se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „Společnost“) pro přístup a užití webových stránek rozhraní internetového obchodu foodora Partners s obaly na (URL) www.eshop.foodora.cz (dále jen „Podmínky“)

 

 • Úvodní ustanovení

 

 • Společnost provozuje a spravuje neveřejný internetový portál nacházející se na adrese (URL) www.eshop.foodora.cz (dále jen „Portál“), jehož prostřednictvím prodává třetím stranám s ním spolupracující na základě platně a účinně uzavřené smlouvy o zprostředkování (dále jen „Uživatel“) zboží a/nebo služby související s přepravou, rozvozem gastronomicky zpracovaných hotových jídel a dalšího s tím související zboží (dále jen „Zboží“). Potvrzením objednávky Uživatelem dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Společností a Uživatelem (dále jen „Kupní smlouva“) Uživatel je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku.
 • Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů využívajících Portál při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.
 • Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 • Společnost může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Společnost informuje Uživatele o změně Podmínek uveřejněním jejich aktualizované verze prostřednictví Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portále.

 

 

 • Použití Portálu

 

 • Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 • Společnost nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 • Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.
 • Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.
 •  

 

 • Autorská práva

 

 • Společnost je vlastníkem Portálu
 • Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.
 • Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem souhlas.

 

 

 • Zákaznický účet

 

 • Na základě registrace Uživatele provedené na Portále může Uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu, jehož prostřednictvím může využívat funkce Portálu (dále jen „Zákaznický účet“). Ze svého Zákaznického účtu může zákazník činit objednávky a uzavírat se Společností Kupní smlouvy.
 • Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou považovány za správné.
 • Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.
 • Zákazník není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.
 • Společnost může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, když Zákazník svůj účet déle nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti ze Kupní smlouvy, těchto Podmínek, Obchodních podmínek nacházejících se na https://www.eshop.foodora.cz/obchodni-podminky (dále jen „VOP“) a/nebo právních předpisů.
 • Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 • Práva a povinnosti Uživatele

 

 • Zákazník vůči Společnosti prohlašuje a zaručuje, že:
 • je způsobilý k právnímu jednání, a je podnikatelem ve smyslu §504 Občanský zákoník;
 • veškeré údaje, které poskytuje Společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;
 • bude používat Portál, nakupovat na něm prostřednictvím ne více než jednoho Zákaznického účtu.
 • Zákazník je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, a dále je povinen vždy respektovat práva Společnosti i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
 • užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami ani VOP,
 • komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Společnost a/nebo jiného Zákazníka,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Zákazníků,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Společnosti a který je v souladu s jeho určením.
 • Zákazník se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Zákazníka došlo k porušení právních předpisů.

 

 

 • Závěrečná ustanovení

 

 • Práva a povinnosti mezi Zákazníkem Společností se řídí příslušnými VOP.
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.05.2021.

 

V Praze dne 01.01.2020